Obchodní podmínky polygrafické výroby

Všeobecné obchodní a dodací podmínky polygrafických služeb firmy Herbia s.r.o.
I.
Níže uvedené obchodní a dodací podmínky vycházejí z ustanovení Zákona č. 513/1991 (obchodního zákoníku) v platném znění a Obecných norem obchodních vztahů EU platných pro Českou republiku od 1. května 2004.
Obchodní a dodací podmínky konkretizují zásady dodavatelsko odběratelských vztahů a podmínky výroby a dodávek polygrafických služeb a papírenských výrobků sjednaných kupní smlouvou nebo objednaných a specifikovaných výrobním listem.
Obchodní a dodací podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy nebo závazné objednávky kupní smlouvu nahrazující a musí být kupujícímu známy nejpozději v termínu projednání první objednávky.

II. Plnění
Termín plnění vyplývá ze vzájemně sjednaných podmínek v závislosti na výrobních a kapacitních možnostech prodávajícího.
Kupující odpovídá za úplnost a správnost dodaných podkladů, včetně textů. Může si objednat kontrolu dodaných podkladů jazykovou, literární nebo grafickou jako další nadstandardní službu.
Kupující je povinen poskytovat prodávajícímu nezbytnou součinnost v souvislosti se specifikací výrobních podkladů, schvalováním korektur a vzorů a při odběrech hotových výrobků. Kupující zodpovídá za včasné a odborné provedení autorských korektur, jejich odsouhlasení a doručení zhotoviteli. Odsouhlasené autorské korektury jsou brány jako neměnný podkladový materiál pro výrobu a další zpracování.
Kupující má právo vyžádat si přítomnost u zahájení tisku, je však povinen se přizpůsobit grafikonu výroby a respektovat stanovený termín přítomnosti.
Pokud si v průběhu výroby vyžádá kupující provedení změn proti původnímu zadání, je seznámen s odpovídající změnou ceny zakázky.
Dodací podmínky stanoví smluvní strany buď kupní smlouvou, dodatkem ke kupní smlouvě, písemnou (u stálých zákazníků e-mailovou) objednávkou smlouvu nahrazující nebo podepsáním výrobního listu. Takto sjednané podmínky včetně termínu plnění jsou pro smluvní strany závazné.
Není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, předmět plnění vyzvedne kupující v sídle dodavatele fy Herbia s.r.o.

III. Dodací podmínky
Za předání zboží odpovídá prodávající. Zboží je považováno za dodané předáním prvnímu dopravci nebo zástupci objednatele – kupujícího. Dopravcem je zpravidla fyzická či právnická osoba oprávněná k provozování dopravy. Pokud se dohodne prodávající s kupujícím na dodání dopravcem, jsou výrobky odesílány na adresu sdělenou kupujícím v písemné objednávce, jinak na adresu sídla kupujícího.
Pokud kupující nevyzvedne výrobky v dohodnutém termínu, bude vyzván písemně prodávajícím k odběru, kupující je povinen výrobky převzít do 3 dnů ode dne písemného doručení výzvy. Pokud kupující nezajistí převzetí zboží ve sjednaném místě a čase i přes nespornou dohodu s prodávajícím, je povinen nést veškeré náklady marné dodávky.
Prodávající je vázán povinností zboží zabalit nebo jej jinak zabezpečit proti újmě na kvalitě i množství a zakázku, nebo její dílčí plnění vybavit příslušnými doklady, nejméně však dodacím listem úplně a čitelně vyplněným. O způsobu balení rozhoduje prodávající v závislosti na povaze zakázky a předpokládaných přepravně technických podmínkách.

IV. Přechod vlastnictví ke zboží
Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy je zboží zaplaceno. Do té doby je kupující povinen zboží uskladnit tak, aby nedošlo k jeho poškození a ztrátě. V ostatním platí přiměřeně ustanovení §§ 444 – 446 obchodního zákoníku.

V. Cena zboží a platební podmínky
Cena zboží je mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta zpravidla předem a jedná se o cenu smluvní. Vzájemně sjednanou cenu může prodávající změnit, dojde-li v době mezi jejím sjednáním a plněním ke změnám nákladů převyšujícím 5%. Tuto skutečnost prodávající oznámí kupujícímu vždy předem.
V ceně zboží není zahrnuto dopravné, cena fakturovaných obalů a palet. Tyto položky jsou kupujícímu účtovány samostatně.
Cena zboží, fakturovaných obalů a služeb je splatná projevem vůle prodávajícího a to buď platbou za hotové nebo platbou na základě faktury.
Dochází-li k platbě na základě faktury, faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 12 odst. 2 Zákona č. 588/1992 Sb. v platném znění.
Kupující je ve věcech platby za zboží vázán povinnostmi uvedenými v kupní smlouvě v kontextu s ustanovením § 447 a následujících obchodního zákoníku v platném znění. Vzniknou-li na straně kupujícího důvody k reklamaci, nezbavuje jej to povinnosti dodržet platební podmínky sjednané kupní smlouvou.
Provede-li kupující vrácení fakturovaných obalů a palet prodávajícímu, prodávající na ně vystaví bez zbytečného prodlení dobropis ve prospěch kupujícího.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran
Povinnosti prodávajícího vyplývají z ustanovení § 411 a následujících obchodního zákoníku.
Povinnosti kupujícího vyplývají z ustanovení § 447 a následujících obchodního zákoníku.
Pokud zákon nestanoví taxativně práva smluvních stran a tato nejsou předmětem kupní smlouvy, mohou je sjednat smluvní strany na základě shodného projevu vůle. Stejně mohou smluvní strany postupovat i v ujednání vzájemných závazků nad zákonem stanovený rámec.

VII. Výklad některých ujednání smluvních stran
Záruka za jakost zboží – Záruku za jakost zboží ve lhůtě, jak je uvedena v kupní smlouvě čl. IV. bod 1. poskytne prodávající kupujícímu za předpokladu, že tomu svědčí charakter zboží a způsob nakládání s ním a to výhradně kupujícím, nikoliv třetí stranou. Jinak se pro záruku za jakost zboží přednostně použijí ustanovení § 429 a následujících obchodního zákoníku. Záruka za jakost zboží je určována prodávajícím v závislosti na vlastnostech materiálu, z něhož je zboží vyrobeno, jakož i technologie k výrobě použité.
Nároky z vad zboží – uplatňuje kupující bez zbytečného prodlení za použití ustanovení § 436 – 439 obchodního zákoníku.

Porušení smlouvy
podstatné – je-li kupujícímu zcela znemožněno užívat zboží prodávajícím dodané k účelu, ke kterému bylo objednáno a vyrobeno,
podstatné – neuhradí-li kupující fakturovanou cenu zboží a obalů ve smluvně dohodnuté lhůtě,
podstatné – obsahují-li doklady spojené s dodávkou zboží neúplné nebo nepravdivé údaje,
v ostatních případech se jedná o porušení smlouvy nepodstatné.
V případech podstatného porušení smlouvy má právo dotčená strana od smlouvy odstoupit a domáhat se na straně, která porušení zavinila náhrady újmy, která jí tím vznikla.

Součinnost kupujícího a prodávajícího
kupující dodá k realizaci své objednávky veškeré výrobní podklady specifikované prodávajícím, posoudí náhledy a písemně schválí autorskou korekturu, prodávající informuje kupujícího v průběhu realizace zakázky o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na kvalitu zboží nebo jeho použití, vyskytnou-li se na straně prodávajícího jakékoliv pochybnosti o budoucí spokojenosti kupujícího, bez zbytečného prodlení jej kontaktuje a veškeré sporné záležitosti vyřeší, neposkytne-li kupující prodávajícímu potřebnou součinnost v přípravném období, vyhrazuje si prodávající právo pozastavit zahájení výroby zboží až do doby, kdy k požadované součinnosti s kupujícím dojde a o dobu prodlení prodloužit dříve dohodnutou lhůtu plnění.

VIII. Závěrečná ustanovení
Prodávající i kupující jsou rovnocennými partnery v dodavatelsko odběratelském vztahu bez ohledu na jeho četnost a jsou vázáni vzájemným dodržováním zásad poctivého obchodního jednání a obchodního tajemství, pokud je jeho předmět druhé straně znám.
Prodávající má právo na zboží jím vyrobené uvést svůj název či ochrannou známku, pokud se s kupujícím nedohodne jinak, přičemž kupující svoji vůli musí projevit písemně v souvislosti se zadáním objednávky.
Podmínky sjednané kupní smlouvou, dodatkem ke kupní smlouvě nebo písemnou objednávkou kupní smlouvu nahrazující mají před těmito všeobecnými podmínkami přednost.
Sporné otázky které vyplynou z dodavatelsko odběratelských vztahů budou kupující s prodávajícím řešit přednostně osobním či písemným kontaktem a soudní spor budou považovat za krajní řešení.

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky nabývají platnosti i účinnosti dnem 15.2.2005.